40800115
Vedtægter

§ 1                 Klubbens navn er:  Hornsyld Bridgeklub

                      Hjemstedet er: Hedensted Kommune

 

§ 2                 Formål: Navnet referer alene til, at klubben er startet – og har hjemsted i Hornsyld.

Det understreges, at alle interesserede såvel i hjemkommunen som nabokommunerne er velkomne.

                      Målet er, at så mange kortspillere som muligt skal have mulighed for at lære at spille bridge på et
                      plan, hvor alle kan have fornøjelse af at være med.

Der vil derfor, i den udstrækning det er muligt, blive tilbudt undervisning til begyndere.

                      Hvis mangel på egnede lokaler gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog fastsætte en øvre grænse for
                      antallet af medlemmer.

                      I øvrigt vil der blive lagt vægt på det sociale samvær.

 

§ 3                 Klubben er ikke tilsluttet Danmarks Bridgeforbund.

                      Tilslutning kan dog ske efter en generalforsamlings beslutning.

 

§ 4                 Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der på skift er 2 og 3 medlemmer på valg.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmene er til stede.

                      I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

                      Generalforsamlingen vælger hvert år desuden 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor

                      samt 1 eller flere medlemmer til festudvalget.

 

§ 5                 Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne.

                      I dette skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 6                 Klubbens regnskabsår er 01. april – 31. marts.

 

§ 7                 Generalforsamlingen er højeste myndighed.

                      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på sidste spilleaften.

 

                      Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Aflæggelse af regnskab

4.   Indkomne forslag

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder valg af 1 suppleant

6.   Valg af revisor

7.   Valg af festudvalg

8.   Eventuelt

 

Generalforsamlingen indvarsles med skriftlig indkaldelse til medlemmerne senest

14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og alle punkter på
dagsordenen afgøres ved stemmeflerhed.
Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer samt forslag om klubbens opløsning, der kun kan
vedtages med 2/3’s majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller inden en
måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden
og eventuelle forslag.

Skriftlig afstemning kan altid forlanges.

 

§ 8                 Ved indmeldelse i klubben betales et engangsgebyr på i øjeblikket kr. 250,-.

                      Dette samt det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 9                 Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen.

 

§ 10               I tilfælde af klubbens opløsning overgår en eventuel formue til velgørende formål.

 

§ 11               Klubben tegnes af formanden.

                      I formandens fravær af næstformanden i foreningen med kassereren.

 

                                                                 -------------

 

                      Således ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 29. april 2014.

 

 

 

                      Lilli Herløv (sign.)                                                           Henning Christensen (sign.)

                      Formand                                                                         Dirigent